Specijalni gasovi

 • sumpor tetrafluorid (SF4)

  sumpor tetrafluorid (SF4)

  EINECS BR: 232-013-4
  CAS BROJ: 7783-60-0
 • azotni oksid (N2O)

  azotni oksid (N2O)

  Dušikov oksid, poznat i kao gas za smejanje, opasna je hemikalija sa hemijskom formulom N2O.To je bezbojni gas slatkog mirisa.N2O je oksidans koji može podržati sagorijevanje pod određenim uvjetima, ali je stabilan na sobnoj temperaturi i ima blagi anestetički učinak., i može nasmejati ljude.
 • ugljični tetrafluorid (CF4)

  ugljični tetrafluorid (CF4)

  Ugljen-tetrafluorid, takođe poznat kao tetrafluorometan, je bezbojni gas pri normalnoj temperaturi i pritisku, nerastvorljiv u vodi.CF4 plin je trenutno najrašireniji plin za jetkanje plazmom u mikroelektronskoj industriji.Takođe se koristi kao laserski gas, kriogeno rashladno sredstvo, rastvarač, lubrikant, izolacioni materijal i rashladno sredstvo za infracrvene detektorske cevi.
 • sulfuril fluorid (F2O2S)

  sulfuril fluorid (F2O2S)

  Sulfuril fluorid SO2F2, otrovni plin, uglavnom se koristi kao insekticid.Budući da sulfuril fluorid ima karakteristike snažne difuzije i propusnosti, insekticida širokog spektra, niske doze, niske preostale količine, brze insekticidne brzine, kratkog vremena disperzije plina, pogodne upotrebe na niskim temperaturama, bez utjecaja na brzinu klijanja i niske toksičnosti, što više Sve se više koristi u skladištima, teretnim brodovima, zgradama, branama rezervoara, prevenciji termita itd.
 • Silane (SiH4)

  Silane (SiH4)

  Silan SiH4 je bezbojan, toksičan i vrlo aktivan komprimirani plin pri normalnoj temperaturi i pritisku.Silan se široko koristi u epitaksijalnom rastu silicijuma, sirovina za polisilicij, silicijum oksid, silicijum nitrid, itd., solarne ćelije, optička vlakna, proizvodnju obojenog stakla i hemijsko taloženje pare.
 • oktafluorciklobutan (C4F8)

  oktafluorciklobutan (C4F8)

  Oktafluorociklobutan C4F8, čistoća gasa: 99,999%, često se koristi kao pogonsko gorivo za aerosol i srednji gas.Često se koristi u poluprovodničkom PECVD (Plasma Enhance. Chemical Vapor deposition) procesu, C4F8 se koristi kao zamena za CF4 ili C2F6, koristi se kao gas za čišćenje i gas za procesno jetkanje poluprovodnika.
 • dušikov oksid (NO)

  dušikov oksid (NO)

  Gas dušikovog oksida je spoj dušika s kemijskom formulom NO.To je otrovni plin bez boje, mirisa koji je nerastvorljiv u vodi.Dušikov oksid je hemijski veoma reaktivan i reaguje sa kiseonikom i formira korozivni gas azot-dioksid (NO₂).
 • Hlorovodonik (HCl)

  Hlorovodonik (HCl)

  Hlorovodonik HCL Gas je bezbojni gas oštrog mirisa.Njegov vodeni rastvor naziva se hlorovodonična kiselina, takođe poznata kao hlorovodonična kiselina.Hlorovodonik se uglavnom koristi za pravljenje boja, začina, lekova, raznih hlorida i inhibitora korozije.
 • heksafluoropropilen (C3F6)

  heksafluoropropilen (C3F6)

  Heksafluoropropilen, hemijska formula: C3F6, je bezbojni gas pri normalnoj temperaturi i pritisku.Uglavnom se koristi za pripremu različitih finih hemijskih proizvoda koji sadrže fluor, farmaceutskih intermedijera, sredstava za gašenje požara, itd., a može se koristiti i za pripremu polimernih materijala koji sadrže fluor.
 • amonijak (NH3)

  amonijak (NH3)

  Tečni amonijak/bezvodni amonijak je važna hemijska sirovina sa širokim spektrom primene.Tečni amonijak se može koristiti kao rashladno sredstvo.Uglavnom se koristi za proizvodnju dušične kiseline, uree i drugih kemijskih gnojiva, a može se koristiti i kao sirovina za lijekove i pesticide.U odbrambenoj industriji koristi se za proizvodnju goriva za rakete i projektile.